دلمان خوش است که مـــی نویسیم و دیگـــــــران می خوانند

و عـــــده ای می گویند , آه چه زیبا و بعضی اشک می ریزند و بعضـی می خندند


دلمان خوش است به لذت های کـــــوتاه


به دروغ هایی که از راست بودن قشنگ ترند


به اینکه کسی برایمان دل بسوزاند یا کسی عاشقمان شود


با شاخه گلی دل می بندیم


و با جمله ای دل می کنیم


دلمـــان خوش است به شب های دو نفـــــــری و نفـــــــــس های نزدیــــک


دلمـــــان خوش می شـود به برآوردن خواهشی و چشیدن لذتی


و وقتــــی چیزی مطابق میل ما نبود

 چقدر راحت لگد می زنیم و چه ساده می شکنیم همه چیز را

/ 0 نظر / 11 بازدید