خدایا!

این روزها پیکی برایم فرستادی که انگار می خواهد داشته ها و نداشته هایم را برایم به

تصویر بکشد

فرشته ای از جنس انسان.به پاکیش ایمان اوردم به شکر گذاریش به اعتقاد و ایمان

بی حدش غبطه می خورم

او با وجد تو عشق می کند به داشتن تو می بالد ...خدایا من چقدر از تو دور بودم

این روزها با کلامت با من حرف می زنی چقدر زیبا چقدر شیوا با من سخن می گویی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید